E-mail:
Password:

Contest "How well do you know the Polonez"

 

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

„Jak dobrze znasz POLONEZA” (dalej: „Regulamin”)

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Jak dobrze znasz POLONEZA” zwanego dalej „Konkursem”, jest:

Rezmerita Plus Ltd. 
Unit 1A Cloverhill Industrial Estate,
Clondalkin, Dublin 22
Ireland

Registration: Nr. 415082
IE VAT IE9575454F

(dalej: „Organizator”).
 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest:

Rezmerita Plus Ltd. 
Unit 1A Cloverhill Industrial Estate,
Clondalkin, Dublin 22
Ireland

Registration: Nr. 415082
IE VAT IE9575454F

(dalej:Fundator).
 

3. Celem Konkursu jest promocja firmy na jej 10 lecie istnienia jak również produktów zamieszczonych w gazetce promocyjnej i wprowadzanych do obrotu na terytorium Irlandii przez Rezmerita Plus Ltd.  zwanych: „Produktem Promocyjnym”.

4. Z uwagi na fakt, iż identyfikacja ważności zgłoszenia udziału w Konkursie odbywa się między innymi poprzez sprawdzenie dowodu zakupu Produktów Promocyjnych, z udziału w Konkursie wyłączone są Produkty Promocyjne nabyte w miejscach, innych niż sieć sklepów POLONEZ.

5. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 20 września2014r. do 31 października 2014r. (okres ten obejmuje czas sprzedaży promocyjnej, wydanie nagród i rozpatrzenie reklamacji). Okres, który uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie, trwa od 20 września 2014r.do 12 października 2014r. (dalej: „Okres Sprzedaży Promocyjnej”).

6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Irlandii.

 

§ 2.

UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, nabywająca Produkty Promocyjne za kwoę minimum 50€ (dalej: „Uczestnik”). Otrzymanie kolejnego kuponu jest możliwe jedynie przy zwielokrotnieniu zakupów przykład: 2 kupony za zakupy minimum 100€, 3 za minimum 150€ itd. lub dokonaniu kolejnych zakupów za kwotę minimum 50€.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami.
 

§ 3.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne wykonanie następujących działań:

 • Dokonanie przez Uczestnika, w Okresie Sprzedaży Promocyjnej, zakupów za minimum 50€.

 • Poprawne wypełnienie kuponu promocyjnego.

 • Wrzucenie go do urny z kuponami.

Łączne spełnienie ww. warunków stanowi jedno zgłoszenie do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”).

 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie powinno się odbywać bezposrednio u sprzedawców, poprzez odebranie kuponu (kuponów) i poprawne wypełnienie go następującymi informacjami:

 • Imię i nazwisko,

 • Nr telefonu

 • Odpowiedź na pytanie o „Twój ulubiony sklep Polonez” ,

 • Odpowiedź na pytanie z poprawnym zaznaczeniem jednego z czterech miejsc, w którym Polonez nie posiada swojego sklepu.

 

3. Uczestnik może -każdego dnia w Okresie Sprzedaży Promocyjnej -przysłać dowolną ilość Zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że 1 (jedno) Zgłoszenie musi być poparte dowodami zakupu Prouktów Promocyjnych, zgodnie z § 3 pkt 1 lit. Każdy Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jedną Nagrodę w Konkursie.

4. Organizator ma prawo w trakcie trwania Konkursu weryfikować oryginalność dowodów dokonania zakupu Produktów Promocyjnych oraz poprawność wypełnienia kuponów zgłoszeniowych.

 

§ 4

NAGRODY

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody.

 • Robot kuchenny, maszynka do mięsa, blender

 • Telewizor Samsung 46 cali

 • Urzadzenie Homedics mata masująca

 • Tablet Samsung Galaxy tab 3lite 8gb wi-fi

 • Konsola Microsoft xbox 360-250gb

 • Konsola Sony PSP e1000

 • Smartfon Sony Xperia SP black

 • Aparat nikon 1 bialy

 • Kino domowe Samsung HT-F4550

 • Notebook Lenovo 320 GB, 4 GB pamięci operacyjnej DDR3 

 

Odbiór nagród osobisty w jednej z naszych placówek. Adresy placówek dostępne na www.polonez.ieDane techniczne nagród dostępne w siedzibie firmy.

 

§ 5

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

1. W celu wyłonienia Laureatów oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła 3 (trzy) osobową komisję konkursową (dalej: „Komisja”), w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.

2. Komisja do dnia 17 października 2014r. będzie oceniała prawidłowość przebiegu Zgłoszeń Uczestników. Spośród Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora, po dokonaniu ich sprawdzenie w trakcie wielkiego finału dnia 18 października Komisja poprzez sprawdzenie poprawności wypełnienia kupony i poprawności odpowiedzi na zadane pytanie, wyłoni: Zwycięzców. Wielki finał odbędzie się przed jednym ze sklepów sieci POLONEZ na 49-50 Mary Street, Dublin 1

3. W Konkursie nie wezmą udziału Zgłoszenia, które:

 • będą niekompletne,

 • zakupy zostały dokonane w innych miejscach niż sklepy Polonez,

4. Organizator wyda wszystkie Nagrody w Konkursie w terminie do 31 października 2014 r.informująć zwycięzców telefonicznie

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, tj. w przypadku zmiany danych Laureata, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w Regulaminie.

6. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Laureata z przyczyn leżących po stronie Laureata do dnia 31 października 2014 roku, Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

 

§ 6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W KONKURSIE

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem maila marketing@polonez.ie

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu, który Uczestnik wskazał w Zgłoszeniu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji).

 

§ 7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Uczestników będą przetwarzane doraźnie –w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności weryfikacji prawidłowości przebiegu Konkursu, poinformowania o wygranej oraz wydania nagród, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Rezmerita Plus Ltd.  Dane Uczestników zostaną przekazane do przetwarzania Organizatorowi.

2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

3. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody wymaga przesłania na adres Organizatora lub wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: marketing@polonez.ie

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem praw nabytych Uczestników. O zmianie Regulaminu Organizator Konkursu powiadomi na swojej stronie internetowej jak również informacji takich będą udzielać sprzedawcy.

2. Niniejszy Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani zwrot kosztów za przystąpienie do Konkursu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa irlandzkiego, w szczególności, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy o ochronie danych osobowych. 

Polonez Ireland