E-mail:
Password:

Terms & Conditions

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

„Zostań 12 zawodnikiem Drużyny Narodowej” 
(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zostań 12 zawodnikiem Drużyny Narodowej” zwanego dalej „Konkursem”, jest -

Rezmerita Plus Ltd. 
Unit 1A Cloverhill Industrial Estate,
Clondalkin, Dublin 22
Ireland
Registration: Nr. 415082
IE VAT IE9575454F

(dalej: „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest –
Arsenal LTD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
15-688 Białystok ul.Przędzalniana 6 H
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.Białystok ,XII Wydział Gospodarczy pod KRS 0000367679

(dalej:Fundator).

3. Celem Konkursu jest promocja firmy jak również produktów promocyjnych Fundatora wprowadzanych do obrotu na terytorium Irlandii przez Rezmerita Plus Ltd.  zwanych: „Produktem Promocyjnym”.

4. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 16 lutego 2015r. do 27 marca 2015r. (okres ten obejmuje czas sprzedaży promocyjnej, rejestracji internetowej oraz wydanie nagród i rozpatrzenie reklamacji). Okres, który uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie, trwa od 16 lutego 2015r. do 26 marca 2015r. (dalej: „Okres Sprzedaży Promocyjnej”).

5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Irlandii.

 

§ 2.

UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, nabywająca Produkty Promocyjne za kwoę minimum 10€ (dalej: „Uczestnik”).

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami.

 

§ 3.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne wykonanie następujących działań:

  • Dokonanie przez Uczestnika, w Okresie Sprzedaży Promocyjnej, zakupów za minimum 10€.

  • Zebranie 10 naklejek promocyjnych i umieszczenie ich na kuponie

  • Poprawne wypełnienie formularza internetowego.

Łączne spełnienie ww. warunków stanowi jedno zgłoszenie do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”).

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie powinno się odbywać poprzez odebranie kuponu (kuponów) i poprawną rejestrację na www.polonez.ie

3. Uczestnik może każdego dnia w Okresie Sprzedaży Promocyjnej zarejestrować dowolną ilość Zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że 1 (jedno) Zgłoszenie musi być poparte dowodami zakupu Prouktów Promocyjnych, zgodnie z § 3 pkt 1 lit.

Każdy Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jedną Nagrodę w Konkursie.

4. Organizator ma prawo w trakcie trwania Konkursu weryfikować oryginalność dowodów dokonania zakupu Produktów Promocyjnych oraz poprawność wypełnienia kuponów zgłoszeniowych.

 

§ 4

NAGRODY

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody.

  • Oryginalne koszulki Reprezentacji Polski wraz z indywidualną nazwą, zamówione i zakupione w sklepie internetowym PZPN (szt.11)

  • Wejściówki na mecz Polska – Irlandia (szt. 2), który odbędzie się 29.03.2015r na Aviva Stadium Ulica Lansdowne Road Dublin 4

Odbiór Koszulek osobisty w jednej z naszych placówek. Adresy placówek dostępne na www.polonez.ie

Wejściówki w formie elektronicznej wysłane drogą mailową na wskazany e-mail przez Uczestników.

 

§ 5

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

1. W celu wyłonienia Laureatów oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator zlecił stworzenie specjalnego programu komputerowego, który po zakończeniu konkursu wyłoni zwycięzców.

2. Komisja powołana do kontrolowania prawidłowości przebiegu konkursu do dnia 20 marca 2015r. będzie oceniała prawidłowość przebiegu Zgłoszeń Uczestników.

3. W Konkursie nie wezmą udziału Zgłoszenia, które:

  • będą niekompletne,

  • zostanie źle wypełniony formularz internetowy,

4. Organizator wyda wszystkie Nagrody w Konkursie w terminie do 27 marca 2015r. informując zwycięzców drogą mailową

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, tj. w przypadku zmiany danych Laureata, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w Regulaminie.

6. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Laureata z przyczyn leżących po stronie Laureata do dnia 27 marca 2015 roku, Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

 

§ 6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W KONKURSIE

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem maila marketing@polonez.ie

2.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu, który Uczestnik wskazał w Zgłoszeniu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji).

 

§ 7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Uczestników będą przetwarzane doraźnie –w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności weryfikacji prawidłowości przebiegu Konkursu, poinformowania o wygranej oraz wydania nagród, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Rezmerita Plus Ltd. Dane Uczestników zostaną przekazane do przetwarzania Organizatorowi.

2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

3. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody wymaga przesłania na adres Organizatora lub wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: marketing@polonez.ie

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem praw nabytych Uczestników. O zmianie Regulaminu Organizator Konkursu powiadomi na swojej stronie internetowej jak również informacji takich będą udzielać sprzedawcy.

2. Niniejszy Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani zwrot kosztów za

przystąpienie do Konkursu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa irlandzkiego, w szczególności, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy o ochronie danych osobowych.

4. W skład komisji wchodzą:

  • Michał Dzięgielewski

  • Barbara Burzyńska

  • Dimitrii Paladi

 

Losowanie koszulek odbędzie się 15 marca, losowanie biletów na mecz odbędzie się 26 marca.

Polonez Ireland