E-mail:
Password:

kucharki_ang_1.jpg

 

 facebook_polonez.jpgyoutube_polonez.jpg


Free Gift special offer

Terms of contest Gerber

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

„Taki mały a tak wiele potrafi” (dalej: „Regulamin”)
 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Taki mały a tak wiele potrafi” zwanego dalej „Konkursem”, jest

Rezmerita Plus Ltd. 
Unit 1A Cloverhill Industrial Estate,
Clondalkin, Dublin 22
Ireland

Registration: Nr. 415082
IE VAT IE9575454F

(dalej: „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest

Rezmerita Plus Ltd. 
Unit 1A Cloverhill Industrial Estate,
Clondalkin, Dublin 22
Ireland

Registration: Nr. 415082
IE VAT IE9575454F

(dalej:Fundator).

3. Celem Konkursu jest promocja produktów pod marką GERBER i BOBOVITA zamieszczonych w gazetce promocyjnej i wprowadzanych do obrotu na terytorium Irlandii przez Rezmerita Plus Ltd.  zwanych: „Produktem Promocyjnym”.

4. Z uwagi na fakt, iż identyfikacja ważności zgłoszenia udziału w Konkursie odbywa się między innymi poprzez sprawdzenie dowodu zakupu Produktów Promocyjnych, z udziału w Konkursie wyłączone są Produkty Promocyjne nabyte w miejscach, innych niż sieć sklepów POLONEZ.

5. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 04 sierpnia 2014r.do 07 września 2014r. (okres ten obejmuje czas sprzedaży promocyjnej, wydanie nagród i rozpatrzenie reklamacji). Sprzedaż Produktów Promocyjnych, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie, trwa od 04 sierpnia 2014r.do 31 sierpnia 2014r. (dalej: „Okres Sprzedaży Promocyjnej”).

6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Irlandii.

 

§ 2.

UCZESTNICY KONKURSU

 

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, nabywająca Produkt Promocyjny (dalej: „Uczestnik”).

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora oraz osobywspółpracujące z tymi podmiotami.

 

§ 3.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne wykonanie następujących działań:

 • dokonanie przez Uczestnika, w Okresie Sprzedaży Promocyjnej, zakupu zestawu dwóch Produktów Promocyjnych

 • zachowanie oryginału paragonu potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych,

 • przesłanie zdjęcia nawiązującego do tematu Konkursu, tj. taki mały a tak wiele potrafi (dalej: „Praca”),

 • dokonanie w Okresie Sprzedaży Promocyjnej zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie wraz ze zgłoszeniem Pracy.

Łączne spełnienie ww. warunków stanowi jedno zgłoszenie do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”).

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie powinno się odbywać za pomocą strony internetowej, zlokalizowanej pod adresem www.polonez.ie (dalej:„Strona Konkursu”) oraz przez przesłanie drogą e-mailową następujących informacji:

 • imienia i nazwiska,

 • wieku dziecka,

 • adresu zamieszkania,

 • numeru telefonu komórkowego,

 • załączoną Pracę wysłać na adres mailowy konkurs@polonez.ie

 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanym z Konkursem,

 • podpisać oświadczenie o autorstwie Pracy oraz oświadczenie o uzyskaniu zgody osób, których wizerunek został utrwalony w Pracy, na rozpowszechnianie tego wizerunku;

 • nr paragonu

 • zaakceptować Regulamin.

 

3. Uczestnik może -każdego dnia w Okresie Sprzedaży Promocyjnej -przysłać dowolną ilość Zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że 1 (jedno) Zgłoszenie musi być poparte dowodami zakupu conajmniej dwóch Produktów Promocyjnych, zgodnie z § 3 pkt 1 lit. oraz zawierać odmienną Pracę.

Każdy Uczestnik nie może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę w Konkursie.

4. W Konkursie będą uwzględniane Zgłoszenia nadesłane za pośrednictwem Poczty Elektronicznej do 31 sierpnia 2014r.

5. Organizator ma prawo w trakcie trwania Konkursu weryfikować oryginalność nadesłanych przez Uczestnika w Zgłoszeniu prac, oraz dowodów dokonania zakupu Produktów Promocyjnych.

 

§ 4

NAGRODY

 

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 • sesja zdjęciowa do gazetki promocyjnej

 • chodziki dla dzieci

 • bujanka

 • klocki

 • książeczki

 • gryzaki

 • namioty dla dzieci

 • zabawki interaktywne

 

Odbiór nagród osobisty (sesja zdjęciowa do ustalenia z Laureatem) w jednej z naszych placówek. Adresy placówek dostępne na www.polonez.ie
 

§ 5

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 

1. W celu wyłonienia Laureatów oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła 3 (trzy) osobową komisję konkursową (dalej: „Komisja”), w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.

2. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów.

3. Komisja do dnia 31 sierpnia 2014r. będzie oceniała prawidłowe i kompletne Zgłoszenia wysłane przez Uczestników. Spośród Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora, po dokonaniu ich segregacji w zależności od rodzaju Nagrody, o którą rywalizują Uczestnicy, Komisja według własnego uznania, uwzględniając: jakość, oryginalność i walory artystyczne treści Pracy, wyłoni: Zwycięzców.

 

4. W Konkursie nie wezmą udziału Zgłoszenia, które:

 • będą niekompletne,

 • zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe,

 • nawołujące do nienawiści lub nietolerancji,

 • zawierają treści niezgodne z prawem bądź Regulaminem,

 • zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości, chronione prawem,

 • naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek, a także prawa autorskie osób trzecich

 

5. Lista Laureatów Nagród, zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska i miasto zamieszkania Laureata Nagrody, zostanie sporządzona przez Organizatora w terminie do dnia 07 września 2014 r. i zostanie opublikowana na Stronie Konkursu.

6. Organizator wyda wszystkie Nagrody w Konkursie w terminie do 14 września 2014 r.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, tj. w przypadku zmiany danych Laureata, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w Regulaminie.

8. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Laureata z przyczyn leżących po stronie Laureata do dnia 30 września 2014 roku, Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

 

§ 6

PRAWA AUTORSKIE, WIZERUNEK

 

1. Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy.

2. Organizator nabywa pełne autorskie prawa i majątkowe do nagrodzonych Prac,co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

 • zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową,

 • wprowadzanie do obrotu,

 • wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych,

 • publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

 • wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.

3. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Prac, wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych Prac oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Prac. Ponadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Prac.

4. W razie gdy Praca zawiera wizerunek osoby fizycznej lub wielu osób, Uczestnik oświadcza, iż dysponuje zgodami tych osób w zakresie umożliwiającym wykorzystanie Pracy w sposób opisany w ust. § 6 pkt. 2.

5. W razie, gdy w wyniku złożenia przez Uczestnika nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 . Praca narusza prawa autorskie osób trzecich lub ich prawo do wizerunku, za roszczenia takie pełną odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

 

§ 7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W KONKURSIE
 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem maila marketing@polonez.ie

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu, który Uczestnik wskazał w Zgłoszeniu oraz adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji).
 

§ 8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane Uczestników będą przetwarzane doraźnie –w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności weryfikacji prawidłowości przebiegu Konkursu, poinformowania o wygranej oraz wydania nagród, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Rezmerita Plus Ltd. 

Dane Uczestników zostaną przekazane do przetwarzania Organizatorowi.

2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

3. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody wymaga przesłania na adres Organizatora lub wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail:

marketing@polonez.ie
 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem praw nabytych Uczestników. O zmianie Regulaminu Organizator Konkursu powiadomi na stronie internetowej Konkursu lub w korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej w Zgłoszeniu

2. Niniejszy Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, oraz na Stronie Konkursu.

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani zwrot kosztów za przystąpienie do Konkursu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa irlandzkiego, w szczególności, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy o ochronie danych osobowych. 

Children's Club

polonezklubdziecka.jpg

Past events

polonezwydarzenia.jpg

Wholesale on-line
for business customers only

koszykimyszka.jpg

Write to us

polonezopiniaklientow.jpg

Polonez Ireland